Jedyna na polskim rynku usługa z opcją

Ubezpieczenia Czworonogów!

Zadbaj o kogoś, kto kocha Cię bezgranicznie!

Wyślij zapytanie i dowiedz się więcej!

* pola obowiązkowe

Pokrycie kosztów opieki nad ulubieńcem oraz leczenia weterynaryjnego

OC za szkody wyrządzone przez czworonoga

Wypłatę odszkodowania na wypadek konieczności uśpienia zwierzęcia

W ramach ubezpieczenia psa/kota pokrywamy koszty opieki nad zwierzęciem oraz ewentualnego leczenia weterynaryjnego. Dodatkowo zapewniamy wypłatę odszkodowania na wypadek konieczności uśpienia zwierzęcia.

Ubezpieczenie Psa/Kota

Ubezpieczenie obejmuje w szczególności:

Ubezpieczenie występuje w trzech wariantach cenowych dostosowanych do psa/kota oraz potrzeb opiekuna.

Co zyskasz dzięki ubezpieczeniu psa/kota w mySafety?

Dzięki ubezpieczeniu Twój pupil zyskuje tożsamość i w wypadku zaginięcia szansę na szybki powrót do domu, nawet w ciągu kilku godzin. Ubezpieczenie zapewnia Twoją anonimowość (znalazca zwierzęcia nie kontaktuje się z Właścicielem psa/kota) i wypłaca znalazcy nagrodę.

Dzięki ubezpieczeniu nie będziesz musiał martwić się o koszty leczenia psa/kota, pokrywa ono koszt opieki weterynaryjnej nad zwierzęciem (odzyskasz koszty potencjalnego leczenia).

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Czy ubezpieczeniem objęte jest cesarskie cięcie?

  Tak, jednak tylko w przypadku wystąpienia powikłań podczas porodu. Ciąży, która zagraża życiu psa lub kota.

 2. Czy są ograniczenia wiekowe psa lub kota wykluczające go z ubezpieczenia?

  Tak, zgodnie z OWU ubezpieczeniem mogą być objęte zdrowe psy i koty w wieku od 4 miesięcy do 7 lat.

 3. Czy ubezpieczenie będzie aktywne po ukończeniu 7 roku życia psa/kota?

  Tak, umowa zawarta przed ukończeniem 7 roku życia psa/kota jest aktywna pomimo ukończenia wieku maksymalnego, po którym nowej umowy zawrzeć nie można. Należy również pamiętać, że odpowiedzialność (umowa) kończy się :

  • z upływem okresu ubezpieczenia,
  • z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej,
  • z dniem przejścia psa lub kota na nabywcę w związku z zawarciem umowy sprzedaży psa lub kota,
  • z chwilą śmierci psa lub kota.
 4. Czy ubezpieczeniem jest objęta choroba nowotworowa?

  Tak, o ile wystąpiła w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że koszty leczenia są pokrywane przez pierwsze 4 dni od daty zachorowania/wypadku.

 5. Jakie dokumenty należy dostarczyć Ubezpieczycielowi, aby otrzymać refundację kosztów?

  Dokumenty konieczne do refundacji:

  • raport medyczny z diagnozą, z wyszczególnieniem wykonanych procedur medycznych i datami przeprowadzonego leczenia,
  • oryginalny rachunek / faktura – w miarę możliwości z wyszczególnieniem kosztów poszczególnych procedur. Z doświadczenia wiemy, że często lekarze wpisują jedną kwotę, jako „usługę weterynaryjną”, co jest błędem.
 6. W jakiej kwocie jest franszyza redukcyjna zawarta w OWU?

  W odniesieniu do szkód rzeczowych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej franszyza redukcyjna wynosi 150 PLN, co stanowi kwotę każdorazowo pomniejszającą wysokość wypłacanego odszkodowania.

 7. Czy narzucają Państwo konkretną placówkę, do której należy się zgłosić w przypadku nagłego wypadku/zachorowania psa/kota?

  Nie, jedynie na wyraźne życzenie Klienta, Ubezpieczyciel może przekazać informacje o adresach placówek weterynaryjnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jak również może zarezerwować wizytę dla pupila.

 8. Czy ubezpieczeniem mogą być objęte zwierzęta wyczynowo uprawiające sport?

  Nie, wykluczeniem z ubezpieczenia jest:

  • uprawianie dyscyplin sportowych w celu uzyskania w drodze rywalizacji sportowej maksymalnych wyników sportowych, albo w celach zarobkowych,
  • udział w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi albo w ekspedycjach,
  • uczestnictwo psów lub kotów w walkach, polowaniach czy też występach cyrkowych.
 9. Czy w przypadku roszczeń pokrzywdzonego na drodze sądowej, wynikłych z winy mojego psa lub kota mogę liczyć na Państwa pomoc?

  Tak, udzielamy ochrony ubezpieczeniowej w zakresie roszczeń o charakterze cywilnoprawnym, powstałych w okresie ubezpieczenia, w wyniku szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej przez psa lub kota.

  Zobowiązujemy się ponadto do :

  • sprawdzenia zasadności roszczenia i oddalenia roszczeń niezasadnych,
  • pokrycia uzasadnionych kosztów, niezbędnych do zapobieżenia przez Ubezpieczonego zwiększaniu się rozmiarów szkody,
  • pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za naszą zgodą w celu ustalenia okoliczności lub rozmiarów szkody,
  • opłacenia kosztów wskazanego lub zaakceptowanego przez nas obrońcy, występującego w imieniu Ubezpieczonego w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym, w wyniku którego Ubezpieczony może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej.
 10. Jaki jest zakres terytorialny Odpowiedzialności Cywilnej w ubezpieczeniu psa/kota?

  W odróżnieniu od OC przy ubezpieczeniu np. domu, w naszym przypadku OC jest aktywne na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zostało to uwzględnione z myślą o Hodowcach, którzy zgłaszali przypadki pogryzienia sędziów przez zwierzęta na wystawach, które odbywają się niejednokrotnie w dużych odległościach od miejsca zamieszkania.

 11. Od którego momentu jest liczona karencja ubezpieczenia psa/kota?

  Ubezpieczenie psa/kota jest aktywne od momentu zaksięgowania opłaty abonamentowej na koncie Ubezpieczyciela.

 12. Czy ubezpieczenie pokrywa koszty związane z obowiązkowymi szczepieniami psów/kotów?

  Nie, ubezpieczenie nie pokrywa kosztów szczepień, badań kontrolnych i zabiegów medycznych nie wynikających z nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

 13. Czy można zwiększyć sumę ubezpieczenia/sumę gwarancyjną dokonując większej opłat?

  Nie, ubezpieczyciel określił trzy warianty ubezpieczenia : Standard , Standard Plus, LUX, które nie podlegają modyfikacji.

 14. Czy ubezpieczeniem mogą być objęte tylko psy/koty z rodowodem?

  Nie, ubezpieczeniem może być objęty każdy pies/kot, jedynym aspektem, który może wykluczyć z ubezpieczenia jest wiek (od 4 miesięcy do 7 lat).

 15. Czy ubezpieczenie może wykupić osoba niebędąca właścicielem psa/kota?

  Nie, ubezpieczenie może wykupić prawny właściciel zwierzęcia, wpisany do rodowodu, książeczki zdrowia.